ładowanie strony

PRACA

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA

oferuje zatrudnienie na stanowisku: Główny Księgowy.

 

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity  z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

 •  posiadająca obywatelstwo polskie,
 •  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,
 •  nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 •  jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 •  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania dodatkowe:

 •  znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi;
 •  dobra znajomość języka angielskiego;
 •  umiejętność obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office / Open Office; oprogramowania dedykowanego księgowości (Płatnik, Optima) oraz sprzętu biurowego;
 • mile widziana znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
 •  umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność;
 •  zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości;
 •  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego.

 

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przykładowy zakres obowiązków:

 •  wykonywanie księgowań w księdze głównej,
 •  prowadzenie kasy Instytucji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej rachunków z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek społecznych i zdrowotnych,
 •  prowadzenie rejestru środków trwałych, druków ścisłego zarachowania oraz rozliczeń międzyokresowych,
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT,
 • rozliczanie opłat z tyt. ZAiKS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,
 •  przygotowywanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego,
 •  optymalizacja procesów księgowych,
 •  współpraca z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Miasta Krakowa, organami kontroli,
 •  opracowywanie analiz i symulacji finansowych.

 

Procedura rekrutacji :

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do dnia

20.12.2016 r. przesyłając zgłoszenie na adres:

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

SINFONIETTA CRACOVIA

ul. Papiernicza 2

31-221 Kraków

z dopiskiem Rekrutacja  

 

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat. Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści :

 

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z procesem rekrutacji prowadzonym przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Data i podpis

 

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.  Nad przebiegiem postępowania będzie czuwała komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Instytucji.