ładowanie strony

KONKURS KOMPOZYTORSKI

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski

Sinfonietta per Sinfonietta

 

pod honorowym Patronatem
Prof. Krzysztofa Pendereckiego

 

 

 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia.

 

2. Celem Konkursu jest promocja młodych kompozytorów oraz poszerzenie repertuaru na orkiestrę smyczkową.

 

3. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu zatytułowanego Sinfonietta concertante per Sinfonietta na skrzypce i wiolonczelę solo oraz orkiestrę smyczkową o składzie nieprzekraczającym ilości osób: 5-4-3-3-1 i czasie trwania od 7 do 12 minut.

 

4. Utwór zgłoszony do Konkursu może zostać opatrzony podtytułem.

 

5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby poniżej 40 roku życia.

 

6. Utwór zgłoszony do Konkursu nie może być uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.

 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż dwa utwory.

 

8. Na konkurs należy przesłać anonimowo, w zaklejonej kopercie oznaczonej godłem słownym bądź cyfrowym:

 

  • Trzy egzemplarze partytury każdego utworu (wraz z materiałami – głosami).
  • Płytę CD z elektronicznym zapisem: partytury (w formacie PDF; obowiązuje komputerowy skład nut) oraz audialnej symulacji kształtu brzmieniowego kompozycji.

 

9. Do zapieczętowanej koperty z partyturami oraz płytą CD należy dołączyć drugą, opisaną tym samym godłem kopertę, zawierającej dane i oświadczenia kompozytora według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu dostępnego również na stronie internetowej Organizatora: www.sinfonietta.pl.

 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania partytury i materiałów podczas wykonań nagrodzonych lub wyróżnionych Utworów oraz do dokonania rejestracji wykonań Utworów do celów promocyjnych i archiwalnych na zasadach określonych w Karcie zgłoszenia.

 

11. Materiały na Konkurs należy składać w siedzibie Organizatora lub przesyłać do dnia 18 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia

ul. Papiernicza 2

31-221 Kraków

 

z dopiskiem: Konkurs Kompozytorski „Sinfonietta per Sinfonietta”

 

12. Do Jury Konkursu zaproszone zostały uznane autorytety w dziedzinie kompozycji:

 

  • Joanna Wnuk-Nazarowa,
  • René Staar,

  • Eugeniusz Knapik,

  • Jerzy Kornowicz,
  • Marcel Chyrzyński,
  • Jurek Dybał,
  • Adam Wesołowski.

 

13 . Informacje o laureatach Konkursu i nagrodzonych utworach podane zostaną na stronie Organizatora: www.sinfonietta.pl, do dnia 15 czerwca 2018 roku.

 

14. Nagrodą w Konkursie jest premierowe wykonanie zwycięskiego utworu Sinfonietta per Sinfonietta na międzynarodowym Sinfonietta Festival w Krakowie oraz kolejne wykonania w sezonie artystycznym 2018/2019 wraz z profesjonalnym nagraniem video.

 

15. Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród (w tym także do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych).

 

16. Decyzje Jury są ostateczne.

 

17. Partytury nagrodzone lub wyróżnione przejdą na własność Organizatora. Partytury kompozycji nienagrodzonych w konkursie będzie można odebrać w siedzibie Organizatora do końca września 2018 r.

 

18. Laureaci nagród przyznanych w Konkursie zobowiązani są do umieszczania pełnej nazwy wyróżnionego utworu oraz informacji o okolicznościach jego powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach nutowych nagrodzonej kompozycji oraz wszelkich innych odsyłających doń zestawieniach (np. strony Wikipedii etc.): „Utwór powstał na potrzeby Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Sinfonietta per Sinfonietta zorganizowanego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia”.

 

19. Zgłoszenie na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Sinfonietta per Sinfonietta pod honorowym patronatem prof. Krzysztofa Pendereckiego.

 

20. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu Konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA