ładowanie strony

Regulamin Koncertowy

REGULAMIN KONCERTÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

ORKIESTRĘ STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA

 

1. Wstęp na koncert jest możliwy jedynie na podstawie ważnego, oryginalnego biletu lub

potwierdzonego zaproszenia.

 

2. Zakup biletu, wejście i przebywanie osób na terenie miejsca koncertu w trakcie jego

trwania jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

 

4. Uczestnik koncertu może zająć wyłącznie miejsce wyznaczone na bilecie lub zaproszeniu

będą wskazane przez obsługę koncertu.

 

5. Obsługa koncertu może odmówić wejścia lub wyprosić osoby znajdujące się pod wpływem

alkoholu lub substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób niebezpieczny lub zakłócający

przebieg koncertu.

 

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu danego obiektu , w którym odbywa się

koncert jak również Regulaminów ewentualnych współorganizatorów.

 

7. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń pracowników obsługi

koncertu i widowni, służby porządkowej, speakera oraz wszelkich osób pełniących służbę w trakcie

trwania koncertu.

 

8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren koncertu jest równoznaczny z udzieleniem

zgody na fotografowanie i filmowanie jego osoby jak i nagrywanie głosu oraz nieograniczone co do

rodzaju mediów i nośników, nieodpłatne wykorzystywanie transmisji lub utrwalonego materiału do

celów archiwalnych, promocyjnych i reklamowych Organizatora.

 

9. Podczas trwania koncertu obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz zakaz

fotografowania i rejestracji audio i video bez pisemnej zgody Organizatora koncertu.

 

10. Na terenie miejsca koncertu obowiązuje zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 

11. Zabrania się wnoszenia:

– broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi

– materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych

– materiałów pożarowo niebezpiecznych

– napojów alkoholowych

– środków odurzających lub substancji psychotropowych

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, wykonawców zmiany terminu oraz miejsca koncertu bez podania przyczyny.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu plenerowego w razie niepogody.

 

14. W przypadku odwołania koncertu z winy Organizatora Uczestnikowi przysługuje pełny zwrot

kosztu zakupionego biletu. Nie dotyczy to sytuacji zaistniałych z winy wspłorganizatorów czy też spowodowanych przez „Siłę wyższą”.

 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopatrzenia oraz szkody powstałe z winy

współorganizatorów lub wynajmujących poszczególne obiekty, w których odbywają się koncerty.

 

16. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci.

 

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedopatrzenia oraz szkody spowodowane

„Siłą wyższą”.

 

18. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie koncertów, przedstawień i innych wydarzeń

artystycznych, których Orkiestra jest głównym Organizatorem.

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram