ładowanie strony

REGULAMIN

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO

SINFONIETTA PER SINFONIETTA: HOMMAGE À KRZYSZTOF PENDERECKI

 

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie (30-010), przy ul. W. Łokietka 14.

 

 1. Celem Konkursu jest promocja młodych kompozytorów oraz poszerzenie repertuaru na orkiestrę smyczkową.

 

 1. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie utworu zatytułowanego Sinfonietta per Sinfonietta: Hommage à Krzysztof Penderecki na orkiestrę smyczkową i perkusję w składzie nieprzekraczającym ilości osób: 6-5-4-4-1 / perk. 3, o czasie trwania od 7 do 12 minut. Wykaz instrumentów perkusyjnych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Utwór zgłoszony do Konkursu może zostać opatrzony podtytułem.

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby poniżej 40 roku życia.

 

 1. Utwór zgłoszony do Konkursu nie może być uprzednio publikowany ani nagrodzony na innym konkursie.

 

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż dwa utwory.

 

 1. Na Konkurs należy przesłać za pośrednictwem internetowego Formularza zgłoszenia w formie plików elektronicznych:
 • materiały muzyczne opatrzone wskazanym w Formularzu zgłoszenia godłem:
 • zapis partytury utworu wraz z głosami (w formacie PDF; obowiązuje komputerowy skład nut),
 • audialną symulację kształtu brzmieniowego kompozycji,
 • uzupełnioną Kartę zgłoszenia zabezpieczoną hasłem (w formacie PDF; więcej w pkt. 13 poniżej).

 

9.  Internetowy Formularz zgłoszenia dostępny jest pod adresem: tiny.cc/sinfonietta

 

10. Termin składania internetowych aplikacji wraz z pracami upływa dnia 30 czerwca 2020 roku o godz. 23:59.

 

11. Pełne i prawidłowe wypełnienie internetowego Formularza zgłoszenia (włączając w to przesłanie wymaganych materiałów, o których mowa w pkt. 8 powyżej)     jest tożsame ze złożeniem pracy i zgłoszeniem chęci udziału w Konkursie. Przesyłanie jakichkolwiek materiałów / dokumentów w formie papierowej nie jest wymagane ani dopuszczane.

 

 1. Internetowy Formularz zgłoszenia zawiera Klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz wykaz obligatoryjnych Oświadczeń Uczestniczki/Uczestnika (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie www.sinfonietta.pl). Poświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Klauzuli oraz Oświadczeń za pośrednictwem internetowego Formularza zgłoszenia jest tożsame ze złożeniem przez Uczestniczkę/Uczestnika oświadczeń woli w tym zakresie.

 

 1. W celu pełnej anonimizacji zgłoszeń do czasu zakończenia obrad Jury do internetowego Formularza zgłoszenia należy załączyć uzupełnioną Kartę zgłoszenia w formacie PDF (wzór — Załącznik nr 1 do Regulaminu) zabezpieczoną hasłem znanym tylko aplikującej/aplikującemu. Karta zawiera dane osobowe Uczestniczki/Uczestnika, które zostaną ujawnione Organizatorowi po zakończeniu obrad Jury. Link do edytowalnej wersji Karty podany jest w internetowym Formularzu zgłoszenia.

 

Informacja o zakończeniu obrad Jury zostanie podana do wiadomości na stronie www.sinfonietta.pl. Wraz z jej opublikowaniem udostępniony zostanie dodatkowy internetowy Formularz weryfikacyjny umożliwiający potwierdzenie tożsamości Uczestniczek/Uczestników, wymagający podania:

 

 • imienia i nazwiska,
 • godła,
 • hasła do pliku PDF z Kartą zgłoszenia.

 

Nieuzupełnienie Formularza weryfikacyjnego w terminie podanym przez Organizatora (nie krótszym niż 48 h od zakończenia obrad Jury) będzie stanowiło przesłankę do zdyskwalifikowania Uczestniczki/Uczestnika.

 

 1. Uczestniczki/Uczestnicy pragnący zgłosić do Konkursu dwa utwory uzupełniają Formularz zgłoszenia dwukrotnie, osobno dla każdej z prac. Druga z przesłanych prac może, ale nie musi być opatrzona tym samym godłem, co pierwsza.

 

 1. Internetowy Formularz zgłoszenia zawiera szczegółowe instrukcje oraz wskazówki dotyczące procesu aplikacyjnego, włączając w to proponowane/sugerowane rozwiązania technologiczne. Proces aplikacyjny wymaga korzystania jedynie z nieodpłatnych, ogólnie dostępnych programów i/lub narzędzi internetowych. W razie problemów bądź wątpliwości dot. procesu aplikacyjnego prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail: office@sinfoniettacracovia.com.

 

 1. Do Jury Konkursu zaproszone są uznane autorytety w dziedzinie kompozycji:

 

 • Joanna Wnuk-Nazarowa,
 • Eugeniusz Knapik,
 • Marcel Chyrzyński,
 • Jurek Dybał.

 

17. Informacje o laureatach Konkursu i nagrodzonych utworach podane zostaną na stronie Organizatora: www.sinfonietta.pl do dnia 7 lipca 2020 roku.

 

 1. Nagrodą w Konkursie jest premierowe wykonanie zwycięskiego utworu Sinfonietta per Sinfonietta: Hommage à Krzysztof Penderecki w trakcie Sinfonietta Festival w Krakowie, kolejne wykonania w sezonie artystycznym 2020/2021 oraz profesjonalna rejestracja audiowizualna wykonania premierowego. W związku z trwającą pandemią koronawirusa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy nagrody

 

19.Jury ma prawo do dowolnego podziału nagród (w tym także do przyznania wyróżnień oraz nagród specjalnych).

 

 1. Decyzje Jury są ostateczne.

 

 1. Laureaci nagród przyznanych w Konkursie zobowiązani są do umieszczania pełnej nazwy wyróżnionego utworu (Sinfonietta per Sinfonietta: Hommage à Krzysztof Penderecki) oraz informacji o okolicznościach jego powstania we wszelkich ewentualnych wydaniach nutowych nagrodzonej kompozycji oraz wszelkich innych odsyłających doń zestawieniach (np. strony Wikipedii etc.): ,,Utwór powstał na potrzeby Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Sinfonietta per Sinfonietta: Hommage à Krzysztof Penderecki zorganizowanego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia”.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania partytury i materiałów (głosów) podczas wykonań nagrodzonych lub wyróżnionych utworów oraz do dokonania rejestracji wykonań utworów do celów promocyjnych i archiwalnych na zasadach określonych w Załączniku nr 2.

 

 1. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs przy pomocy internetowego Formularza zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 9 powyżej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Sinfonietta per Sinfonietta: Hommage à Krzysztof Penderecki.

 

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, zmian w przebiegu Konkursu oraz do jego odwołania z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram